+31 23 53 11 061
contact@fh-advocaten.nl

Expertises

Europees migratierecht

Europese regels

Het Europese Unierecht heeft in steeds grotere mate invloed op het Nederlandse migratierecht. Niet alleen burgers van de Europese Unie, maar ook gezinsleden kunnen rechten ontlenen aan deze regels. Ons kantoor heeft veel ervaring met de praktische invulling van de Europese regels. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over de België route. Als u het niet eens bent met een terugkeerbesluit, of u moet Nederland verlaten, kunnen wij u ook bijstaan.

Werken in Nederland

Werknemers naar Nederland halen

Als u een ondernemer bent die gespecialiseerd personeel naar Nederland wil halen, kunnen wij u daarin bijstaan . Als u dat wilt doen op basis van de regeling kennismigranten, of als u een terwerkstellingsvergunning (TWV) wilt aanvragen, kunnen wij u daarin begeleiden en namens u optreden in eventuele bezwaar-of beroepsprocedures.

Zelfstandig ondernemen

Of u zelfstandig in Nederland zal mogen ondernemen zal van verschillende voorwaarden afhangen, zoals het soort bedrijf dat u wilt uitoefenen en uw nationaliteit. Ons kantoor kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Gezinshereniging

U wilt uw gezinsleden naar Nederland laten komen

Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden gezinsleden die zich in het buitenland bevinden naar Nederland te laten overkomen. De toepasselijke regelgeving is echter gecompliceerd. Ons kantoor heeft veel ervaring met het begeleiden van aanvragen voor hereniging met partner, kinderen of andere familieleden. Wij voeren ook zo nodig de gerechtelijke procedures.

Medisch/Humanitair

Medisch

Het kan voorkomen dat u niet langer in Nederland mag verblijven, maar het land niet kan verlaten vanwege een medische behandeling. U kunt dan in bepaalde situaties verblijf op medische gronden krijgen. Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen van een uitstel van vertrek op medische gronden en met het aanvragen van een verblijfsvergunning op medische gronden.

Humanitair

Verblijf op humanitaire gronden houdt in dat uw situatie niet meteen onder een specifiek verblijfsdoel te brengen is. Er moet sprake zijn individuele, schrijnende omstandigheden. Dat wordt ook wel klemmende redenen van humanitaire aard genoemd. Wij kunnen u adviseren of uw geval hiervoor in aanmerking zou kunnen komen.

Asiel

Asielaanvragen

Ons kantoor heeft een zeer lange staat van dienst op het gebied van asielrecht. Wij staan cliënten bij in alle fases van de asielprocedure. Wij kunnen u ook bijstaan bij een herhaalde aanvraag, als wij daarvoor gronden aanwezig achten.

Intrekking vergunning en oplegging inreisverbod

Intrekking?

Als U van de IND een voornemen krijgt om tot intrekking van uw verblijfsvergunning over te gaan, is het verstandig om meteen juridisch bijstand in te roepen. Op dat moment kan de definitieve intrekking misschien nog voorkomen worden, of komt u misschien in aanmerking voor een ander soort verblijfsvergunning. Ook als uw vergunning al is ingetrokken dient u zo snel mogelijk te handelen. De termijn om tegen het besluit in beroep te gaan is vier weken van de datum van het besluit tot intrekking. Ons kantoor heeft veel ervaring met dit soort procedures. Ook als u een inreisverbod wenst aan te vechten, kunnen wij u bijstaan.

Nationaliteitsrecht

Nederlands paspoort

Wilt u in aanmerking komen voor een Nederlands paspoort of dreigt u uw Nederlandse paspoort te verliezen? Wij kunnen u daarin adviseren en bijstaan.

Toegangsweigering

U wordt het land niet toegelaten

Als u aankomt op Schiphol, en niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden zoals bepaald in de Schengengrenscode, zal u de toegang tot Nederland worden geweigerd. Dit zal meestal gepaard gaan met een vrijheidsontnemende maatregel. Ons kantoor staat vreemdelingen bij die aan de buitengrenzen worden tegengehouden en vrijheidsontnemende maatregelen worden opgelegd.

Visa kort verblijf

Uw visumaanvraag is afgewezen

Met enige regelmaat worden visumaanvragen voor kort (familie) verblijf afgewezen. Wij kunnen u bijstaan bij het indienen van bezwaar (en eventueel beroep). Let op: het rechtsmiddel moet binnen 4 weken na verzending van de beslissing worden ingediend! Het is daarom van belang om zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen.

Vreemdelingendetentie

U zit in vreemdelingenbewaring

Het kan voorkomen dat u of uw gezinsleden in vreemdelingenbewaring worden gesteld met het oog op uitzetting. Wij kunnen u bijstaan, met het doel om u zo snel mogelijk weer in vrijheid te stellen.