+31 23 53 11 061
contact@fh-advocaten.nl

Privacy statement

PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

Mr F. Fonville en Mr drs A. Hol, advocaten, h.o.d.n. Fonville Hol advocaten, hierna te noemen “FH”, respecteren de privacy van hun cliënten en andere personen van wie zij de gegevens verwerkt. FH is gevestigd te Haarlem, aan de Kleine Houtstraat 134 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34372694.

FH verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van de opdrachten die zij aanvaardt als juridisch dienstverlener en is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke.

FH verwerkt de persoonsgegevens van cliënten en van derden die betrokken zijn bij de procedures van cliënten of op andere wijze betrokken zijn bij de relatie tussen FH en haar cliënten. FH verwerkt daarnaast persoonsgegevens van zakelijke relaties.

Doeleinden en grondslagen

FH verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met haar cliënten, (ii) relatiebeheer, (iii) het nakomen van op haar rustende wettelijke verplichtingen, (iv) archivering.

FH verwerkt persoonsgegevens van cliënten op grond van de uitvoering van een overeenkomst.

FH verwerkt persoonsgegevens van derden op grond van haar gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang houdt in dat FH haar bedrijfsactiviteiten niet goed kan uitvoeren als geen gegevens van derden kunnen worden betrokken bij het adviseren of procederen omtrent juridische vraagstukken. Voor het verwerken van gegevens van zakelijke relaties en overige derden verwerkt FH persoonsgegevens op grond van voorafgaand gegeven toestemming.

Bewaartermijnen

Alle verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in dossiers (deze worden in papiervorm en/of elektronisch vastgelegd). De dossiers worden vijf jaar vanaf de datum van de beëindiging van de opdracht van de cliënt bewaard. Daarna worden de dossiers vernietigd. Contacten worden uit het relatiebestand verwijderd zodra FH geen belang meer heeft bij het bewaren van die gegevens.

Beveiliging en doorgifte aan derden

FH maakt gebruik van een aantal dienstverleners die in opdracht van FH dossiers opslaan of anderszins persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers verplichten wij om volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden om te gaan met persoonsgegevens. Buiten deze verwerkers gaat FH op een uiterst vertrouwelijke wijze om met persoonsgegevens. FH stelt deze persoonsgegevens niet ter beschikking aan andere partijen, behoudens enige wettelijke verplichting.

FH neemt zowel technische als organisatorische maatregen om alle persoonsgegevens die zij verwerkt te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of schade, ook wanneer gegevensverwerking wordt uitbesteed.

Voor zover sprake is van doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie wordt voor zover dit nodig is gebruik gemaakt van een door de Europese Commissie goedgekeurd modelcontract en/of andere voorzieningen om een passend beschermingsniveau te garanderen.

Rechten als betrokkene

U heeft het recht om bij FH een verzoek te doen tot inzage in de eigen persoonsgegevens, rectificatie van die gegevens, het beperken van de verwerking van de gegevens, bezwaar te maken tegen het verwerken van de gegevens, of het overdragen van de gegevens aan een andere partij. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Bij een dergelijk verzoek controleert FH eerst de identiteit van de persoon die het verzoek indient. FH streeft ernaar om het verzoek binnen een maand af te handelen. Verzoeken kunnen worden gericht aan: info@fh-advocaten.nl.

U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de behandeling van verzoeken of andere zaken ten aanzien van het privacystatement van FH.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Er bestaan veel verschillende soorten cookies. Op de website van FH wordt alleen gebruik gemaakt van analytische cookies van Google Analytics. Door deze cookies kunnen bijvoorbeeld de bezoekersaantallen van de website worden bijgehouden en er kan worden bijgehouden wat er op de website bekeken wordt. De cookies zijn op de meest privacy vriendelijke wijze ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van het privacy- en cookiestatement

FH behoudt zich het recht voor om dit privacy- en cookiestatement aan te passen, en adviseert dan ook om dit statement regelmatig te raadplegen.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over het privacy- of cookiestatement van FH kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@fh-advocaten.nl.

Dit privacy- en cookiestatement is voor het laatst gewijzigd in februari 2021.